Navigation Menu+

Program rada za 2014. godinu

 SAVEZ SLIJEPIH FEDERACIJE                               
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
Ul.Avdage Šahinagića 14
Broj: 01-243/13
                                                                    
 
 

P R O G R A M    R A D A

SAVEZA SLIJEPIH FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU

 

I – U V O D

 

Savez slijepih  Federacije Bosne i Hercegovine je osnovan 1997. godine u cilju zaštite prava interesa  slijepih Federacije BiH i njihove sveukupne afirmacije i emancipije.

 Njegovo sjedište je u Sarajevu. Registriran je kod Federalnog ministarstva pravde, ima cca 3500 članova i djeluje na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

 Njegove članice su 10  kantonalnih udruženja i saveza koji u svom sastavu imaju preko 20 međuopćinskih i općinskih udruženja slijepih.

Upravni odbor i Skupštinu Saveza slijepih Federacije BiH čine zastupnici svih   kantonalnih udruženja i saveza slijepih.

Savez baštini tradiciju Saveza slijepih BiH koji je osnovan 1947. godine.

Aktivnosti Saveza u narednom periodu biće usmjerene  na:

– okupljanje i udruživanje slijepih i drugih zainteresovanih građana radi organizovanog djelovanja na poboljšanju kvaliteta života slijepih,

– podsticanje i koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju socijalnih, zdravstvenih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava, povlastica i beneficija  slijepih,

– podsticanje školovanja,  radnog osposobljavanja i zapošljavanja slijepih,

–  praćenje naučno-tehnoloških dostignuća, iznalaženje mogućnosti obezbjeđivanja tiflo-tehničkih pomagala, specijalne opreme, uređaja, instrumenata i drugih tehničkih sredstava za potrebe slijepih,

– stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba slijepih u oblasti kulture i informisanja,

– organiziranje sportskih, šahovskih i rekreativnih aktivnosti slijepih,

– iniciranje  donošenja zakona i drugih propisa o pitanjima koja se odnose na slijepe,

– sudjelovanje u izradi socijalnih programa i kreiranju invalidskih politika,

– organizovanje raznih aktivnosti među slijepima prilagođenim i primjernim njihovim   sposobnostima i mogućnostima radi razvijanja ličnih sklonosti,

– ostvarivanje i razvijanje saradnje sa državnim organima i organizacijama, udruženjima slijepih i institucijama za slijepe, invalidskim i drugim nevladinim organizcijama i asocijacijama, međunarodnim organizacijama i asocijacijama i dr.

 

II – ORGANIZOVANJE SLIJEPIH  U F BiH I FORMIRANJE JEDINSTVENE   BAZE PODATAKA

 

      Postojeći model organizacije Saveza slijepih  Federacije Bosne i Hercegovine, usaglašen je sa novim zakonskim propisima, promjenjenim političkim i ekonomskim odnosima, novom teritorijalnom organizacijom F BiH, te potrebama slijepih.

Polazeći od decentralizovanog sistema vlasti i uloge koju kanton ima u tom sistemu, na planu organiziranja, realiziranja i finansiranja društvenih potreba u oblasti obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja, kulture, sporta i dr., a imajući u vidu da se socijalna politika u određenoj mjeri  realizira i finansira na nivou kantona, nameće potrebu reafirmiranja pozicije kantonalnih udruženja i prilagođavanja njihove organizacione strukture tom konceptu, uvažavajući pri tom maksimalno principe efikasnosti i ekonomičnosti.

S tim u vezi, u 2014. godini posebna pažnja posvetiće se educiranju kadrova na nivou kantona i stvaranju tehničkih i drugih preduvjeta za uspješnije djelovanje kantonalnih udruženja i Saveza  slijepih.

S obzirom na činjenicu da se sva općinska udruženja još nisu uspjela organizirati uspostaviti svoje funkcije, a imajući u vidu njihov značaj u pružanju neposredne i konkretne pomoći slijepima, neophodno je čim prije stvoriti predpostavke za njihovo konstituisanje i preregistraciju, što iziskuje dodatno angažovanje kantonalnih i Saveza slijepih Federacije BiH.

Ovdje treba imati u vidu da su važećim Zakonom o udruženjima i fondacijama liberalizovni uvjeti i  postupak osnivanja i registriranja udruženja građana / tri osobe mogu osnovati udruženje/.

Ovo je važno za male lokalne zajednice sa malim brojem slijepih, jer su sad i oni u poziciji da mogu imati svoja udruženja.

U 2014. godini treba razmotriti i ocjeniti potrebu osnivanja fondacija i drugih oblika organizovanja i udruživanja slijepih sa ciljem efikasnije zaštite njihovih prava i interesa i podmirenja sveukupnih potreba. To podrazumjeva organizovanje savjetovanja, okruglih stolova i donošenje potrebnih odluka na odgovarajućim nivoima.

S tim u vezi,  potrebno je donijeti Strateški plan Saveza koji bi sadržavao strategiju djelovanja i strateške pravce njegovog razvoja sa posebnim fokusom na pitanja od značaja za slijepe koja još uvijek nisu na sistemski način uređena.

Na temelju novog  statuta potrebno je  urediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti članica Saveza kao i druga pitanja od zajedničkog interesa. / načela i principi organizovanja, vrijeme izbora, koordinacija aktivnosti i dr. / .

Činjenica, da još uvijek nisu ustrojene baze podataka  nameće potrebu da općinska i kantonalna udruženja slijepih pristupe sređivanju evidencija novih članova po jedinstvenoj metodologiji i sadržaju podataka, što bi općinskim, kantonalnim udruženjima i Savezu  na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, bila baza podataka za utvrđivanje socio-ekonomskog položaja slijepih u Federciji Bosne i Hercegovine. Samo se na temelju preciznih podataka mogu iskazivati realni zahtjevi za regulisanje određenih oblika socijalnih prava i socijalne zaštite u cjelini, te kreirati različiti programi i projekti.

    Nova evidencija će se koristiti za ustroj jedinstvene baze podataka članstva, a prikupljanje podataka vršit će se na temelju novog evidencionog kartona koji će kreirati Savez slijepih Federacije BiH u 2015. godini. Obradu podataka će vršiti Stručna služba Saveza slijepih Federacije BiH.

III – RJEŠAVANJE  STATUSA  ASOCIJACIJA  SLIJEPIH

 

Donošenjem Zakona o udruženjima i fondacijama BiH 2001. godine i Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH 2002. godine, omogućeno je osnivanje i registriranje udruženja od samo tri člana što je za posljedicu imalo osnivanje velikog broja udruženja i saveza osoba sa invaliditetom. Zbog neposotojanja kriterija u pogledu finansiranja rada organizacija osoba sa invaliditetom daljnji rad Saveza i njegovih članica postao je upitan. Takvo stanje iziskuje potrebu donošenja posebnog Zakona o OOSI  koji će između ostalog regulirati pitanja vezana za reprezentativnost, te uvjete i način sticanja svojstva OOSI, a koje se trebaju posebno finansirati. Donošenje ovog Zakona predviđeno je Strategijom za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u F BiH 2011-2015. Budući status udruženja i saveza slijepih u Federaciji BiH bit će određen i uvjetovan donošenjem navedenog Zakona zbog čega ovo pitanje mora biti u vrhu prioriteta djelovanja asocijacija slijepih u 2014. godini.

 

 IV – UNAPREĐENJE STATUSA SLIJEPIH U FEDERACIJI BIH

U poslijeratnom periodu slijepe osobe u Federaciji BiH  zbog siromaštva i socijalne isključenosti su jedna je od najugroženijih kategorija stanovništva.

Međutim, procesi pridruživanja BiH euroatlanskim integracijama i harmoniziranje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim dokumentima koje je potpisala i ratificirala BiH su prilika za poboljšanje statusa slijepih.

U vezi s tim, u narednom periodu, ovaj Savez će samostalno i putem Vijeća organizacija osoba s invaliditetom na nivou Federacije i kantona, kao i putem Vijeća za osobe sa invaliditetom na nivou BiH poduzeti različite aktivnosti i mjere s ciljem  stvaranja povoljnije klime za rješavanje navedenih problema.

Kontinuirano, pratiće se donošenje zakona i drugih propisa u oblasti socijalne,  dječije i zdravstvene zaštite,  penzijskog i invalidskog osiguranja, školovanja, rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, obezbjeđivanja tiflo-tehničkih pomagala, zadovoljavanja specifičnih potreba u oblasti kulture,  informisanja i dr.

U procesu donošenja, predlaganja izmjena zakona i drugih propisa, Savez će na temelju zakona, aktivno sarađivati sa odgovarajućim državnim organima i organizacijama.

Istovremeno, Savez će pratiti i izučavati i druge propise kojima se utvrđuju prava, povlastice, olakšice i druge pogodnosti za slijepe iz oblasti poreske politike i carina, PTT saobraćaja i dr.

Istovremeno, pružaće se stručna pomoć kantonalnim udruženjima i savezima pri njihovom učešću u postupku donošenja Zakona i drugih propisa na nivou kantona, uvažavajući pri tom činjenicu da se upravo kantonalnim zakonima i drugim propisima reguliraju mnogobrojna pitanja od interesa za slijepe.

 

      1. RAD I ZAPOŠLJAVANJE

 

Profesionalna rehabilitacija, osposobljavanje i zapošljavanje imaju važnu ulogu na planu integracije slijepih u društvo. Zato ovim oblastima u narednom periodu treba posvetiti veću pažnju kroz dosljednu primjenu donesenog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavaju lica sa invaliditetom. Naime, slijepi su opredjeljeni da se školuju, zapošljavaju i žive od vlastitog rada. Donošenjem navedenog Zakona stvorene su pravne pretpostavke za njihovo veće zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, ali i u zaštitnim radionicama i invalidskim preduzećima. Međutim, u parlamentarnoj proceduri su izmjene i dopune  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetoum u Federaciji BiH predložene od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Navedeni Zakon ima niz nejasnoća i nedostataka i treba u narednom periodu preduprijediti izmjene i dopune koje neće biti na štetu organizacija osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica s obzirom na interese asocijacija slijepih i TMP-a. Nakon sanacije Preduzeća za zapošljavanje slijepih TMP iz Sarajeva koje je u vlasništvu Saveza slijepih Federacije BiH, više pažnje u 2014. Godini, posvetit će se njegovom daljem razvoju radi zapošljavanja slijepih i sticanja dobiti. Ostvarivanje ovih ciljeva kao i izbor djelatnosti u velikoj mjeri ovisiće od ukupnih društveno-ekonomskih prilika u BiH. Savez će samostalno i u saradnji sa drugim invalidskim udruženjima inicirati donošenje zakona i drugih propisa iz oblasti zapošljavanja i radnog zakonodavstva koji se odnose na regulisanje povlastica za preduzeća, ustanove i zaštitne radionice koje vrše radno osposobljavanje i zapošljavanje slijepih i drugih osoba sa invaliditetom.

      2.  SOCIJALNA SIGURNOST I SOCIJALANA ZAŠTITA

 

Članom 28. Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom koja je postala obavezujuća za BiH od aprila 2010. godine između ostalog, propisano je:

 

„ Države potpisnice priznaju osobama s invaliditetom i njihovim porodicama pravo na odgovarajući životni standard, uključujući odgovarajuću hranu, odjeću, stanovanje, kao i na neprekidno poboljšanje životnih  uslova, te će poduzeti odgovarajuće korake za zaštitu i unapređenje ostvarenja toga prava bez diskriminacije na osnovu invaliditeta“.

 

S obzirom na navedeno, socijalna zaštita je od posebnog interesa za slijepe  s obzirom na činjenicu da je većina slijepih u Federaciji BiH nezaposlena i da preživljava od socijalnih naknada. Razmatra se donošenje socijalnog Zakona za podršku osobama sa invaliditetom na nivou Federacije BiH koji između ostalog, uvodi prihodovni cenzus za isplatu invalidnina i uvođenje u prava 60, 70 i 80 % – nih osoba sa invaliditetom. Ovakav pristup može ugroziti postojeći nivo prava slijepih zbog čega je u narednom periodu, potrebno maksimalno angažiranje kako bi se to preduprijedilo. Pored navedenog, s obzirom na nastupajuću reformu socijalnog sektora u narednom periodu potrebno je elaborirati i analizirati slijedeća pitanja:

 

–          Iz ugla potreba slijepih elaborirati asistenciju i pristup servisima podrške obzirom na različite modele i pristupe u svijetu;

–          Izvršiti analizu stalnih i povremenih novčanih davanja sa posebnim fokusom na egzistencijalni minimum;

–          Insistirati da kompenzaciona prava ne smiju biti uvjetovana cenzusom i elaborirati dodatak na sljepoću;

–          Objasniti potrebu rješavanja stambenih pitanja osoba sa invaliditetom kroz pristup stambenim fondovima i povoljnim kreditnim sredstvima;

–          U sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja kreirati prava za slijepe po uzoru na zemlje u okruženju i zemlje EU.

 

Rješavanje navedenih pitanja u velikoj mjeri će uticati na ukupni status slijepih u društvu, zbog čega ih je neophodno u 2014. godini tretirati na odgovarajući način na skupovima koji će se organizirati na svim nivoima organizovanja i djelovanja slijepih.

 

     3.  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

Siromaštvo i socijalna isključenost negativno se reflektiraju na zdravlje ljudi, a posebno osoba sa invaliditetom jer one češće koriste zdravstvene usluge. Svjetska banka je osobe se invaliditetom u BiH identificirala kao socijalno isključene i u većoj mjeri siromašne. Prema Ustavu Federacije BiH zdravstevena zaštita je u podjeljenoj nadležnosti između Federacije BiH i kantona. Federacija donosi zakone i kreira politike odnosno utvrđuje načela organizacije provođenja zdravstvene zaštite, a kantoni organziraju zdravstvenu zaštitu / oprema , ljudi, sredstva, postupci, uvjeti za ostvarivanje prava itd. /. Podjeljene nadležnosti doprinose raznim oblicima diskriminacije zbog različite ekonomske moći kantona. Diskriminacija postoji između ostalog i po uzroku nastanka invaliditeta u pogledu mjera prevencije, promocije i rehabilitacije. Razlike postoje teritorijalno između kantona po kvaliteti pruženih usluga / broj ustanova, kadrovi, oprema /. Znači presudno je mjesto življenja. Da bi se te razlike smanjile Federacija je utemeljila Fond solidarnoti na nivou Federacije BiH iz kojeg se finansiraju najskuplje zdravstvene usluge, pored toga na nivou Federacije BiH usvojen je i Osnovni paket zdravstvenih prava kojim se svim građanima Federacije BiH garantira minimalni obim prava / lijekovi, pomagala, participacija/. Istovremeno, izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju obezbjeđeno je zdravstveno osiguranje svoj djeci koja se redovno školuju i osobama starijim od 65 godina. Velike razlike između kantona postoje naročito u pogledu lijekova i pomagala jer kantoni svojim propisima uređuju tu problematiku.

S tim u vezi, u 2014. godini posebna pažnja posvetit će se provođenju Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, naročito njenog djela koji se odnosi na ortopedska i druga pomagala. Istovremeno, na nivou kantona treba insistirati da slijepe osobe kroz promjenu propisa dobiju veći broj pomagala, jer su ista preduvjet njhove samostalnosti, neovisnosti i društvene integracije. Najčešća potrebna pomagala slijepima su bijeli štap za orijentaciju u prostoru, specijalni sat sa oznakama na brajevom pismu, pisaća brajeva mašina, razni uređaji za reprodukciju nosača zvuka, govorni kalkulatori, toplomjeri, dodatna oprema za računare, govorni programi i dr.

 

     4. OBRAZOVANJE

   

U cilju unapređenja sistema obrazovanja slijepe djece i omladine u Federaciji BiH, čelnici Saveza u 2014. godini dalje će se razvijati i unapređivati saradnju sa Centrom za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu kao i sa drugim institucijama i organizacijama koje u svom djelokrugu rada imaju pitanja obrazovanja djece i omladine sa invaliditetom. Naime, obrazovanje slijepe djece i omladine vrši se u redovnim školama i u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu. Osnivačka prava nad radom navedenog Centra još uvjek niko nije preuzeo, zbog čega je u većoj mjeri onemogućen uticaj ovog Saveza na rad istog. Međutim, Savez slijepih Federacije BiH je zainteresiran da se proces odgoja i obrazovanja slijepih vrši u skladu sa dostignutim standardima u zemljama EU i svijetu. S tim u vezi, u narednom periodu izvršit će se sagledavanje stanja u oblasti odgoja i obrazovanja slijepih, profesionalne orjentacije i stručnog osposobljavanja s ciljem prihvatanja savremenih tendencija, standarda i trendova u ovim oblastima u svijetu.

 

 

V- INFORMISANJE

 

U  2014. godini,  informisanje slijepih u Federaciji BiH vršit će se putem web stranice Saveza slijepih Federacije BiH.

Pored toga,  informisanje slijepih na  području F BiH,  organizovat će se i putem kantonalnih i općinskih  udruženja slijepih, u formi stalnih pismenih i usmenih saopštenja, te putem zastupnika u skupštinama i upravnim odborima navedenih udruženja. Naime, informisanje je u isključivoj nadležnosti kantona zbog čega je u narednom periodu neophodan veći angažman kantonalnih udruženja i Saveza slijepih da se pitanje informisanja slijepih uredi na sistemski način polazeći od Ustava  Federacije BiH o pravu na informisanje i drugih međunarodnih dokumenata koje je potpisala i ratificirala BiH.

Slijepi koriste Brajevo pismo /tačkasto pismo/, tisak sa uvećanim slovima i informacije na audio – casetama, drugim nosačima zvuka, čije štampanje, snimanje, izdavanje i distribuiranje iziskuje posebne troškove.

Radi unapređenja informisanja slijepih u Federaciji BiH neophodno je na svim nivoima organizovanja slijepih veću pažnju posvetiti mogućnostima koje pružaju nove informatičko-tehnološke komunikacije što podrazumjeva obezbjeđivanje i  nabavku nove opreme, govornih softwera i kontinuiranu edukaciju.

 

VI – KULTURA

Zadovoljavanje kulturnih potreba slijepih u narednom periodu vršit će se putem organiziranja muzičkih, teatarskih, književnih i drugih priredbi i smotri. Ove aktivnosti doprinose socijalizaciji slijepih i njihovoj opštoj emancipaciji i afirmaciji. Savez slijepih Federacije BiH ima skromna sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti,  pa će se neke od njih u 2014. godini pokušati  realizirati kroz posebne projekte.

 

Kada je u pitanju izdavačka i bibliotečka djelatnost, potrebno je imati u vidu da se literatura za slijepe  obezbjeđuje  štampanjem   na Brajevom pismu,  snimanjem na nosače zvuka i  štampom sa uvećanim slovima.

S tim u vezi, u narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti  navedenim aktivnostima s obzirom na njihov značaj, ali i stvorene pretpostavke u vidu studijske opreme i dr. Naime, više udruženja i Saveza slijepih u F BiH su osposobljena za organiziranje i realiziranje ovih aktivnosti.

 

VII – SPORTSKE I ŠAHOVSKE AKTIVNOSTI

 

Sport, šah i rekreacija igraju važnu ulogu u životu slijepih. Ove aktivnosti doprinose njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju kao i njihovoj opštoj afirmaciji i socijalizaciji. U narednoj godini više pažnje potrebno je posvetiti popularizaciji šaha među slijepima jer on u većoj mjeri doprinosi njhovoj afirmaciji. Naime, šah je jedna od rijetkih sportskih aktivnosti gdje slijepi mogu ostvarivati iste rezultate kao i ljudi neoštećenog vida. Međutim, u posljednje vrijeme šahovskoj igri među slijepima ne poklanja se dovoljna pažnja. Polazeći od navedenog, u općinskim i kantonalnim udruženjima i savezima kao i klubovima i sportskim društvima potrebno je organizirati škole šaha te obezbjediti druge preduvjete (šahovska literatra, šahovski rekviziti i dr.)  radi unapređenja šahovske igre među slijepima. Jako je važno da se ove aktivnosti realiziraju i u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu jer se najbolji rezulteti kada je u pitanju šah postižu u radu sa djecom.

 

U 2014. godini planira se održavanje slijedećih sportskih i šahovskih prvenstava i aktivnosti slijepih Federacije BiH:

 

  • Sedamnaesto pojedinačno šahovsko prvenstvo slijepih Federacije BiH;
  • Sedmo prvenstvo slijepih u golbalu Federacije BiH;
  • Jedanaesto prvenstvo slijepih u kuglanju Federacije BiH;
  • Prvo prvenstvo slijepih F BiH u zvučnom pikadu;
  • Učešće slijepih Federcije BiH  na prvenstvima koje organizuje Asocijacija slijepih BiH;
  • Učešće na prvenstvima i takmičenjima koje organizuje Savez za sport i rekreaciju invalida.

 

 

VIII – SARADNJA SA ORGANIMA VLASTI, ASOCIJACIJAMA OSOBA SA  INVALIDITETOM I  DRUGIM  ORGANIZACIJAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

 

     U cilju realiziranja ovog Programa rada,  Savez će naročito sarađivati sa  federalnim ministarstvima koja u svom djelokrugu rada tretiraju, razmatraju i rješavaju problemtiku slijepih kao i sa drugim državnim organima i organizacijama, sa invalidskim udruženjima na nivou Federacije BiH  i države BiH i

sa  drugim  organizacijama u zemlji i inozemstvu, a sve u cilju unapređenja položaja slijepih Federacije BiH i njihovih asocijacija.

IX –  FINANSIRANJE

Sredstva za realizaciju ovog Programa,  Savez planira ostvariti  od  članarine članica Saveza, iz Budžeta Federacije BiH, od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanje lica sa invaliditetom u F BiH, donacija, poklona grantova, projekata, sopstvene djelatnosti i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Finansijska potpora ovom Savezu iz Budžeta Federacije BiH je nedovoljna za realizaciju ovog Programa rada zbog čega će se on implementirati u mjeri u kojoj se ostvare planirana sredstva.

X –  RAD ORGANA I STRUČNE SLUŽBE SAVEZA

     U 2014.-oj godini planira se održavanje  jedne redovne sjednice Skupštine Saveza i dvije sjednice Upravnog odbora, shodno Statutu Saveza.

Stručne i administrativne poslove Saveza, obavljaće Stručna služba Saveza, s posebnim akcentom na pružanje informativne, stručne i pravne pomoći  članicama  Saveza. Realizacija ovog programa, redovno će se razmatrati na sjednicama Upravnog odbora,  a članice Saveza  će se blagovremeno informirati o svim pitanjima vezanim za njegovo izvršenje.

 

                                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                                                  Fikret Zuko