Navigation Menu+

Izvještaj o radu Saveza za 2014. godinu

SAVEZ SLIJEPIH FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
Ul.Avdage Šahinagića 14
Broj: 01-107/15
Datum: 09.04.2015. godine

 

PRIJEDLOG

I Z V J E Š T A J
O RADU SAVEZA SLIJEPIH FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU

I – U V O D

 

U 2014. godini aktivnosti Saveza slijepih Federacije BiH bili su usmjerene na izvršenje Programa rada Saveza za 2014. godinu i ciljeva zbog kojih je Savez i osnovan, a koji se odnose na izražavanje, ostvarivanje, unapređivanje i zaštitu prava i interesa slijepih u Federaciji BiH, u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, informisanja, kulture, sporta, obezbjeđivanja pomagala i dr.
Realiziranje Programa rada Saveza i navedenih ciljeva bilo je limitirano i determinirano skromnim sredstvima koje je Savez dobio iz Budžeta Federacije BiH. Naime, potpora Federacije organizacijama osoba sa invaliditetom registriranih na nivou Federacije je simbolična i najmanja je u Evropi. Tako u 2014. godini ovaj Savez je dobio 44.000,00 KM. S druge strane, podrška međunarodnih organizacija nevladinom sektoru BiH kroz projekte je bitno reducirana, a projekti su tako koncipirani da ne mogu biti osnova za finansiranje programskih aktivnosti invalidskih organizacija.
Slična je situacija i sa kantonalnim i općinskim udruženjima i savezima slijepih u Federaciji BiH.
U takvim okolnostima, Savez slijepih i njegove članice / kantonalna udruženja i savezi / sa svojim općinskim udruženjima, poduzimali su aktivnosti i mjere u granicama svojih potencijala i svojim sveukupnim djelovanjem zasigurno, doprinjeli su ublažavanju teškoća sa kojima su trenutno suočeni slijepi. Pored toga, svojim djelovanjem oni stvaraju povoljniji ambijent za rješavanje problematike slijepih i aktivno sudjeluju u predlaganju rješenja u prisutnim reformskim procesima.

 

II – UNAPREĐENJE STATUSA SLIJEPIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

U izvještajnom periodu, Savez sa svojim članicama poduzimao je aktivnosti u cilju unapređenja položaja slijepih osoba u Federaciji BiH i njihovih asocijacija i institucija.

Fokus aktivnosti Saveza bio je na praćenju provođenja važećih propisa u oblasti socijalne zaštite, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, zdravstva, obrazovanja, informisanja, kultire i dr, kao i na analizi radnih materijala u vezi sa donošenjem novih propisa u navedenim oblastima, a sve u cilju da se poboljša i očuva dostignuti nivo prava slijepih u FBiH.
1. PRIMJENA KONVENCIJE UN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

 

Vijeće za osobe sa invaliditetom koje je imenovano od strane Vijeća ministara BiH koje sačinjava 20 članova prati primjenu Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom koja je postala obavezujuća za BiH od aprila 2010. godine, odnosno harmonizaciju domaćeg zakonodavstva sa istom i poduzima i druge aktivnosti u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u BiH kroz iniciranje donošenja propisa u skladu sa Konvencijom i prihvatanje međunarodnih standarda u oblasti invalidnosti. Konstituiranjem ovog Vijeća, osobe sa invaliditetom na nivou BiH dobile su mehanizam da na efikasniji način mogu uticati na donošenje odluka o pravima osoba sa invaliditetom naročito na državnom nivou. Putem Vijeća slijepe osobe i njihove asocijacije u budućnosti će moći inicirati rješavanje nekih pitanja od značaja za njih. Navedeno Vijeće pratilo je izradu izvještaja o primjeni Konvencije UN-a , koje su radile domaće vlasti, a koji će razmatrati Komitet za primjenu Konvencije UN-a. Predstavnik Saveza u ovom Vijeću dao je značajan doprinos njegovom radu.

 

2. PROFESIONALNA REHABILITACIJA, RAD I ZAPOŠLJAVANJE

 

U ovom periodu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike iniciralo je promjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom u Federaciji BiH, u cilju obezbjeđivanja mehanizama i instrumenta za njegovu efikasniju primjenu, a što se posebno odnosi na primjenu kvotnog sistema i veću naplatu doprinosa od subjekata koji ne ispunjavaju obaveze propisane kvotnim sistemom, to jeste da na određeni broj zaposlenih, zaposle osobe sa invaliditetom. Predstavnici Saveza aktivno su uključeni u taj proces u cilju očuvanja rješenja koja odgovaraju slijepim osobama u Federaciji BiH, njihovim asocijacijama i privrednim društvima kao i TMP-u. Savez slijepih Federacije BiH je osnivač i vlasnik TMP-a- Društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica u Sarajevu putem kojeg ostvaruje svoje ciljeve vezane za unapređenje profesionalne rehabilitacije slijepih i povećanje njihove zaposlenosti.

 

3. SOCIJALNA ZAŠTITA

 

U toku 2014. godine Fedearlni ministar rada i socijalne politike, Vjekoslav Čamber sa saradnicima više puta sa članovima VOOSI razgovarao je o reformi socijalnog sektora, koja se provodi u okviru Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom 2011-2015.

Vlada Federacije BiH na sjednici od 27.03.2014. godine utvrdila je prednacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osoba sa invaliditetom. Pošto nismo imali priliku da se upoznamo sa predmetnim Zakonom isti smo zatražili i nakon njegovog dobijanja isti smo vam proslijedili. Tom prilikom vam je predloženo da izanalizirate ovaj Zakon, zauzmete svoja mišljenja i stavove i uključite se u javnu raspravu na nivou kantona. U procesu konsultacija sarađivano je sa drugim organizacijama osoba sa invaliditetom u F BiH.

Savez slijepih Federacije BiH samostalno, a i putem Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom F BiH kod nadležnog Federalnoog ministrastva rada i socijalne politike insistirao je da se kroz promjene socijalnog zakonodavstva u Federaciji BiH očuva dostignuti nivo prava u oblati socijalne zaštite. Ovakav stav je prihvaćen od nadležnog ministarstva i u formi zaključka usvojen je u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta.

 

4. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

Kada je u pitanju zdravstvena zaštita analizirane su aktivnosti u vezi sa implementacijom Odluke o osnovnom paketu zdravstvenih prava , koja treba da se primjenjuju na području cijele Fedeacije BiH i svim građanima Federacije BiH garantira isti minimalni obim prava. Međutim, do donošenja provedbenih akata nije došlo zbog problema u tumačenju nadležnosti između Fedeacije i Kantona, zbog čega su predložene izmjene i dopune navedene Odluke.
Implementacija navedenog paketa zdravstvenih prava od posebne važnosti je za slijepe u djelu koji se odnosi na obezbjeđivanje ortopedskih i drugih pomagala i esencijalnu listu lijekova. Od ranije je poznato da je lista ortopedskih pomagala proširena i u djelu koji se odnosi na tiflo-tehnička pomagala, a na zahtjev Saveza slijepih Federacije BiH. To je od izuzetne važnosti s obzirom da će slijepi moći ostvariti širi krug tiflo-tehničkih pomagala u odnosu na tiflo-tehnička pomagala koja se mogu obezbjediti po propisima na nivou kantona.

 

5. DRUGE AKTIVNOSTI SAVEZA NA POBOLJŠANJU STATUSA SLIJEPIH

 

Predstavnici Saveza bili su aktivno uključeni i u proces promoviranja i implementacije Starategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH koju je Vlada Federacije BiH usvojila u septembru 2010. godine. Ovom Strategijom stvoren je okvir za implementaciju Jednistvene politike u oblasti invalidnosti koju je Vjeće ministara BiH usvojilo u maju 2008. godine.
Predstavnici Saveza pratili su i analizirali donošenje i drugih Zakona i propisa od interesa za slijepe s ciljem da se osigura zaštita postojećih prava i obezbjedi unapređenje njihove zaštite kroz prihvatanje evropskih standarda u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine EU.
III- SPORTSKO – REKREATIVNE I ŠAHOVSKE AKTIVNOSTI
1. Održano sedmo Federalno prvenstvo slijepih u golbalu

U organizaciji Saveza slijepih Federacije BiH 01.11.2014. godine u Sarajevu u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu održano je sedmo prvenstvo slijepih u golbalu. Tehnički organizator i domaćin ovog prvenstva bilo je Sportsko društvo slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo koje je učinilo sve da organizacija istog bude na izuzetno visokom nivou. Na prvenstvu su nastupile 4 ekipe, a igralo se po sistemu svak sa svakim. Nakon odigranih kola poredak je slijedeći:

1. Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu 9
2. Sarajevo 1 6
3. Sarajevo 2 3
4. Živinice 0

Najbolji strijelac na prvenstvu bio je Amer Kašić iz Centra, a za najboljeg igrača proglašen je Saudin Hodžić također iz navedenog Centra.

Pobjedničkim ekipama i najuspješnijim takmičarima dodjeljena su odgovarajuća priznanja. Ovo prvenstvo Savez slijepih Federacije BiH sufinansirao je u iznosu od 800,00 KM.
2. Održano sedamnaesto šahovsko prvenstvo slijepih Federacije BiH

Shodno Programu rada Saveza slijepih Federacije BiH za 2014. godinu, 07., 08., i 09.11. 2014. godine u Zenici u J.U.“ Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona održano je sedamnaesto federalno prvenstvo slijepih u šahu. Tehnički organitator ovog prvenstva bio je Savezu slijepih građana ZE-DO kantona. Šahovsko prvenstvo se igralo po švicarskom sistemu sedam kola, s tempom igre 60 minuta po igraču za cijelu partiju. Nakon odigranih sedam kola prvo mjesto na prvenstvu pripalo je majstorskom kandidatu iz Sarajeva Milanu Lopatiću.

Prvoplasirani igrači pored novčanih nagrada dobili su i diplome, a pobjednik prvenstva i pehar u trajnom vlasništvo. Tehnički organizator prvenstva uložio je maksimum napora da isto bude organizirano na visokom nivou. Organizaciju ovog prvenstva Savez je sufinansirao sa iznosom od 1.100,00 KM.
3. Održano jedanaesto prvenstvo slijepih Fersderacije BiH u kuglanju

U skladu sa Programom rada Saveza slijepih Federacije BiH za 2014. godinu 13.12.2014. godine u Sarajevu u sportskoj dvorani u Vogošći održano je 11. Prvenstvo slijepih Federacije BiH u kuglanju. Na prvenstvu je sudjelovao 23 takmičara s područja cijele Federacije BiH. Prvenstvo je organizirano sukladno pravilima IBSE u muškoj i ženskoj konkurenciji i to u B1 B2 i B3 kategoriji.

Troje prvoplasiranih takmičara i takmičarki u svim kategorijama dobili su medalje i diplome.

Tehnički organizator ovog prvenstva bilo je Sportsko društvo slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo. Tehničkom organizatoru na ime troškova tehničke organizacije (dvorana, suđenje, osvježenje, ručak, diplome i medalje) Savez slijepih Federacije BiH doznačio je sredstva u iznosu od 1.100,00 KM.

Značaj održavanja ovog prvenstva je izuzetno velik zbog toga što je kuglanje omiljen sport među slijepima i što je isto bilo kvalifikaciono za učešće na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Organizacija ovog prvenstva bila je veoma uspješna.
4. Održano prvo prvenstvo slijepih Federacije BiH u zvučnom pikadu

U skladu sa Programom rada Saveza slijepih Federacije BiH za 2014. godinu 20.12.2014. godine u Bihaću u Kulturnom centru u Bihaću održano je 1. Prvenstvo slijepih Federacije BiH u zvučnom pikadu uz učešće od 7 ekipa, a svaku ekipu čine 4 takmičara što ukupno iznosi 28 takmičara. Igralo se po sistemu svaka ekipa sa svakom ekipom.
Prvo mjesto na prvenstvu osvojila je ekipa Udruženje slijepih građana USK-a sa osvojenih 12 bodova. Pobjedničkoj ekipi i najboljim pojedincima dodjeljena su odgovarajuća priznanja.

Tehnički organitator ovog prvenstva bilo je Udruženje slijepih građana Unsko-sanskog kantona. Organizacija prvenstva bila je na zavidnom nivou. Ovo prvenstvo Savez slijepih Federacije sufinansiralo je u iznosu od 800,00 KM.

IV– POMOĆ KANTONLNIM I OPĆINSKIM SAVEZIMA I UDRUŽENJIMA SLIJEPIH

 

U 2013., 2014. i 2015. godini čelnici Saveza posjetili su skoro sva kantonalna udruženja i saveze slijepih i uručili im računare sa licenciranim softwerom i štampačima, telefaxsove, laptope i diktafone u okviru projekata „Lutrijska sredstva BiH“. Na taj način stvorene su predpostavke za umrežavanje svih kantonalnih udruženja i saveza i brži protok informacija, a istovremeno stvoreni su i preduvjeti za efikasniji i ekonomičniji rad istih. Prilikom posjeta kantonalnim udruženjima i savezima s njihovim čelnicima i aktivistima razgovarano je o konkretnim rezultatima u radu udruženja i saveza te o problemima i poteškoćama na koje nailaze u svakodnevnom radu, a sve u cilju iznalaženja najboljih načina za njihovo rješavanje.
U ovom periodu, kantonalnim i općinskim udruženjima i savezima slijepih, kontinuirano je pružana pomoć, u upoznavanju sa zakonskim propisima i olakšicama u oblasti carina, poreza, doprinosa, socijalne i zdravstvene zaštite, penzijsko – invalidskog osiguranja, obrazovanja, rada i zapošljavanja i dr.
Sva općinska i kantonalna udruženja slijepih kao i njihovi članovi, blagovremeno su dobili traženu stručnu pomoć, tumačenja i mišljenja.
Navedene aktivnosti su vrlo bitne, jer mnogobrojna udruženja slijepih, još uvijek nisu stručno, kadrovski i tehnički osposobljena i opremljena što je ograničavajući faktor u njihovom svakodnevnom radu, ali i u daljem jačanju i organizovanju.
Savez slijepih F BiH koordinirao je aktivnosti općinskih i kantonalnih udruženja i saveza slijeph na obilježavanju 15. oktobra Međunarodnog dana slijepih. Navedene asocijacije slijepih organizirale su različite manifestacije ( kulturne, sportske, izjave za medije i sl.) sve u cilju senzibiliziranja javnosti o potrebama slijepih i afirmaciji njihovih mogućnosti. Čelnici Saveza slijepih F BiH neposredno su sudjelovali u obilježavanju Međunarodnog dana slijepih koje je organiziralo kantonalno udruženje slijepih Sarajevo.

V – INFORMISANJE

 

U toku januara 2014. godine Savez slijepih Federacije BiH dizajnirao je i pokrenuo vlastitu web stranicu www.ssfbih.ba. Na ovaj način poboljšani su preduvjeti za sveobuhvatnije informisanje slijepih u F BiH o realizaciji programskih aktivnosti Saveza kao i informisanju šire javnosti, a sve u cilju unapređenja informisanja slijepih u F BiH o njihovim pravima, interesima i potrebama kao i šire javnosti.

Pored toga, Informisanje slijepih u ovom periodu, vršeno je putem zastupnika u organima Saveza, te informacija materijala i dr; koji su distribuirani općinskim i kantonalnim udruženjima i Savezima slijepih, kao i putem drugih časopisa u zvučnoj tehnici koje izdaju kantonalni savezi i udruženja, međutim to ni izdaleka nije dovoljno da zadovolji potrebe slijepih imajući u vidu njihov invaliditet i značaj informacija i informisanja u svakodnevnom životu.
Pored toga, čelnici Saveza putem elektronskih i štampanih medija ukazivali su na probleme slijepih i njihove potrebe i zatražili su rješavanje određenih pitanja od kojih zavisi poboljšanje njihovog statusa.

Pitanje informisanja slijepih na nivou Federacije BiH u njima dostupnim tehnikama / Brajevo pismo, tisak sa uvećanim slovima i nosačima zvuka /, nije rješeno na sistemski način zbog toga što je informisanje u nadležnosti Kantona.

Međutum, imajući u vidu da je pravo na informisanje jedno od osnovnih ljudskih prava i polazeći od značaja infomisanja ovo pitanje potrebno je regulirati po uzoru na zemlje u okruženju i zemlje EU zbog čega će Savez u narednom periodu u većoj mjeri problemizirati ovo pitanje i insistirati na njegovom adekvatnom rješavanju.

VI – OBRAZOVANJE SLIJEPIH

 

Obrazovanje slijepe djece i omladine u Federaciji BiH realizira se u redovnim školama / inkluzivno obrazovanje / i manjim djelom u Centru za slijepu djecu i omladinu u Sarajevu. Savez slijeph Federacije BiH zainteresiran je da se obrazovanje slijepe djece i omladine vrši u skladu sa sposobnostima djece i omladine i stvarnim potrebama tržišta imajući u vidu da je cilj njihovog školovanja i profesionalne rehabilitacije njihovo zapošljavanje. U vezi s tim u toku 2014. godine s predstavnicima Centra za slijepu djecu i omladinu u Sarajevu održano je nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o navedenim pitanjima, a čelnici Saveza istakli su potrebu da se u procesu obrazovanja treba posvetiti više pažnje profesionalnoj orjentaciji i sticanju znanja i vještina koje u većoj mjeri doprinose afirmaciji i integraciji slijepih, kao što su: jezici, muzika, informatika, šah i sport, mobilitet i drugo. Nakon obavljenih razgovora uz uvažavanje stavova Saveza, Centar je počeo mjenjati praksu i u 2014. godini slao je svoje štićenike na sportska i šahovska prvenstva koje je organizirao Savez slijepih Federacije BiH.
Kada je u pitanju obrazovanje stav Saveza slijepih Federacije BiH je da inkluzivno obrazovanje slijepih treba preferirati, ali uz obezbjeđivanje svih potrebnih preduvjeta koje se odnose na pristupačnost škola, osposobljenost nastavnika i profesora, obezbjeđivanje tiflo- tehničkih pomagala i učila, formiranje timova za pružanje stručne pomoći i dr.

 

VII – ORGANIZOVANJE SLIJEPIH U FBiH

 

Savez slijepih Federacije BiH djeluje na području cijele Federacije BiH ima cca 3500 članova koji su udruženi u općinska i kantonalna udruženja i Saveze slijepih. Njegova organizaciona struktura usaglašena je sa Zakonom o udruženjima i Fondacijama Federacije BiH koji je donesen 2002. godine i teritorijalnom organizacijom Federacije BiH.
U septembru 2012. godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike bilo je najavilo pokretanje inicijative za donošenje Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom. Zbog krize Federalne vlasti do toga nije došlo, ali Vijeće osoba sa invaliditetom Federacije BiH tom pitanju daje veliki značaj jer bi se donošenjem navedenog Zakona unijelo više reda u finansiranje asocijacija osoba sa invaliditetom na svim nivoima i obezbjedila finasijska podrška za njihove programske aktivnosti. Vijeće razmatra materijal jednog takvog Zakona po uzoru na Sloveniju i insistiraće da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pristupi iniciranju donošenja navedenog Zakona, u narednom periodu.

VIII – SARADNJA SA ORGANIMA VLASTI I DRUGIM ORGANIZACIJAMA, INSTITUCIJAMA I ASOCIJACIJAMA

 

U ovom periodu, nastavljena je dobra saradnja sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Fedealnom vladom.
Federalni ministar rada i socijalne politike u više navrata primio je članove VOOSI. Na sastancima se raspravljalo o reformi socijalnog sektora provođenju važećih Zakona od interesa za osoba sa invaliditetom, donošenju novih, a sve u cilju očuvanja i poboljšanja dostignutog nivoa prava osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH. Tom prilikom iskazana je spremnost na građenje partnerskih odnosa u obostranom interesu. Čelnici Saveza na navedenim sastancima kao i do sada dali su svoj puni doprinos.
Kontinuitet dobre saradnje sa invalidskim udruženjima koja djeluju na području Federacije BiH, nastavljen je zajedničkim aktivnostima putem Vjećea organizacija osoba sa invaliditetom, sa ciljem zaštite prava osoba sa invaliditetom.
Ostvareni su kontakti i dogovorena je saradnja sa drugim nevladinim organizacijama koje promoviraju pitanja zaštite ljudskih prava slijepih i drugih osoba sa invaliditetom.

 

IX- FINANSIRANJE SAVEZA

 

Finsiranja Saveza u 2014. godini bilo je otežano. Naime, osam članica u VOOSI iz budžeta Federacie BiH dobili su po 44.000,00 KM. Ova sredstva bila su dovoljna samo za podmirenje nužnih troškova funkcionisanja Saveza zbog čega je Savez bio prinuđen da određena sredstva obezbjedi kroz namjenske projekte, a u cilju realiziranaja programskih aktivnosti.

 

X – RAD ORGANA I STRUČNE SLUŽBE SAVEZA

 

U toku 2014. godine, održane su 2 sjednice Upravnog odbora i jedna sjednica Skupštine Saveza. Na njima se raspravljalo o pitanjima iz njihove nadležnosti i sveukupnom djelovanju Saveza.
O realiziranju Programa rada Saveza za 2014. godinu, kantonalna i općinska udruženja slijepih, redovno su informirana putem svojih zastupnika u organima Saveza, časopisa za slijepe koji se izdaju na području Federacije BiH, web stranice Saveza i na druge načine u skladu sa komunikacijskim mogućnostima.
Stručne i administrativno – tehničke poslove Saveza u izvještajnom periodu , obavljala je Stručna služba sa samo jednim zaposlenikom. Broj zaposlenih je limitirajući faktor u daljem jačanju kapaciteta Saveza i njegovom normalnijem funkcioniranju. Iako postoji nasušna potreba za angažiranjem određenog broja zaposlenika, to nije učinjeno zbog nedostatka finansijskih resursa, odnosno, zbog neizvjesnosti finansiranja saveza registriranih na nivou Federacije BiH.

 

PREDSJEDNIK
FIKRET ZUKO