Navigation Menu+

Izvještaj o radu Saveza za 2012. godinu

SAVEZ SLIJEPIH FEDERACIJE                               
 BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
Ul.Avdage Šahinagića 14
Broj: 01-95/13
Datum:27.03.2013. godine

                                                                                                                             

I Z V J E Š T A J

O RADU SAVEZA SLIJEPIH  FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU

 

 I  – U V O D

 

U 2012. godini aktivnosti Saveza bili su usmjerene na izvršenje Programa rada Saveza za 2012. godinu i ciljeva zbog kojih je Savez i osnovan, a koji se odnose na izražavanje, ostvarivanje, unapređivanje i zaštitu prava i interesa slijepih u Federaciji BiH, u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, informisanja, kulture, sporta, obezbjeđivanja pomagala i dr.

Realiziranje Programa rada Saveza i navedenih ciljeva bilo je limitirano i determinirano skromnim sredstvima koje je Savez dobio iz Budžeta Federacije BiH.             Naime, potpora Federacije organizacijama osoba sa invaliditetom registriranih na nivou Federacije je simbolična i najmanja je u Evropi. Tako u 2012. godini ovaj  Savez je dobio  50.000,00 KM. S druge strane, podrška međunarodnih organizacija nevladinom sektoru BiH kroz projekte je bitno reducirana, a projekti su tako koncipirani da ne mogu biti  osnova za finansiranje programskih aktivnosti invalidskih organizacija.

Slična je situacija i sa kantonalnim i općinskim udruženjima i savezima slijepih u Federaciji BiH.

U takvim okolnostima, Savez slijepih i njegove članice / kantonalna udruženja i savezi / sa svojim općinskim udruženjima, poduzimali su aktivnosti i mjere u granicama svojih potencijala i svojim sveukupnim djelovanjem zasigurno doprinjeli su ublažavanju teškoća sa kojima su trenutno suočeni slijepi. Pored toga, svojim djelovanjem oni stvaraju povoljniji ambijent za rješavanje problematike slijepih i aktivno sudjeluju u predlaganju rješenja u prisutnim reformskim procesima.

 

II – UNAPREĐENJE STATUSA  SLIJEPIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

U izvještajnom periodu, Savez sa svojim članicama poduzimao je aktivnosti u cilju unapređenja položaja slijepih osoba u Federaciji BiH i njihovih asocijacija i institucija.

Fokus aktivnosti Saveza bio je na praćenju provođenja važećih propisa u oblasti socijalne zaštite, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, zdravstva, obrazovanja, informisanja, kultire i dr, kao i na analizi radnih materijala u vezi sa donošenjem novih propisa u navedenim oblastima, a sve u cilju da se poboljša i očuva dostignuti nivo prava slijepih u FBiH.

 

1. SOCIJALNA ZAŠTITA

U toku aprila 2012. godine Fedearlni ministar rada i socijalne politike, Vjekoslav Čamber sa saradnicima posjetio je Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH. Tom prilikom govorilo se  o reformi socijalnog sektora koja se provodi u okviru Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom 2011-2015. Kada je u pitanju Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Ministar je informirao članove VOOSI da će se promjenama tog Zakona vjerovatno pristupiti u septembru 2012. godine nakon što se prema korisnicima po ranijem socijalnom Zakonu izmire dugovanja. Plan je  da se u Zakon ponovno uvedu osobe sa invaliditeom od 60%, 70% i 80% uz uvođenje prihodovnog ili imovinskog cenzusa.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Savezu slijepih Fedracije BiH i drugim članicama asocijacija osoba sa invaliditetom koje čine Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom FBiH 21. 11. 2012. godine uputilo je akt sa prednacrtom Zakona o temeljnim novčanim naknadama za podršku osobama sa invaliditetom. Ovim aktom traženo je da se navedene asocijacije izjasne u pogledu prednacrta Zakona u roku od 15 dana od dana dostavljanja materijala.

Po predloženim rješenjima zbog uvođenja prihodovnog cenzusa većina slijepih ostala bi bez prava na ličnu invalidninu i ortopedski dodatak. Tumačenjem člana 10.  Pomenutog prednacrta Zakona većina slijepih mogla bi ostati i bez prava na naknadu za tuđu pomoć i njegu jer se slijepe osobe mogu samostalno kretati u stanu, hraniti i oblačiti, što većina to i radi, a neki se i samostalno kreću po gradu. Članom 7. daje se mogućnost Institutu za ocjenu da od slučaja do slučaja bez jasnih kriterija utvrđuje pravo na naknadu za tuđu pomoć i njegu. Zbog katastrofalnih rješenja Savez je animirao svoje članice da se očituju o predloženim rješenjima i ponudio im moguće stavove što su oni i učinili u ostavljenom roku. Od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike zatraženo je da se povuče Prednacrt zakona iz rasprave, da se formira zajednička komisija sastavljena od predstavnika asocijacija osoba sa invaliditetom i zaposlenika Ministarstva s ciljem da se pristupi izradi novog Prednacrta zakona. Stavove Saveza slijepih Federacije BiH u cjelosti podržalo je i Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH. Koordinirane aktivnosti urodile su plodom i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike svojim aktom od 18.01. 2013. godine obavijestilo je naš Savez i druge članice VOOSI FBiH da povlači sporni Zakon iz rasprave i da će se pristupiti izradi novog teksta Zakona u 2013. godini.

 

2. PROFESIONALNA REHABILITACIJA, RAD I ZAPOŠLJAVANJE

U ovom periodu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike iniciralo je promjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom u Federaciji BiH u cilju obezbjeđivanja mehanizama i instrumenta za njegovu efikasniju primjenu, a što se posebno odnosi na primjenu kvotnog sistema  i veću naplatu doprinosa od subjekata koji ne ispunjavaju obaveze propisane kvotnim sistemom, to jeste da na određeni broj zaposlenih, zaposle osobe sa invaliditetom. Predstavnici Saveza aktivno su uključeni u taj proces u cilju očuvanja rješenja koja odgovaraju slijepim osobama u Federaciji BiH i njihovim asocijacijama kao i TMP-u. U toku septembra i oktobra 2012. godine aktualizirano je pitanje osnivanja centara za profesionalnu rehabilitaciju. U tom smislu postoje različiti prijedlozi koji zagovaraju osnivanje jednog centra na nivou Federacije  BiH ili osnivanje takvih centara na području kantona Federacije BiH. Osnivanje centara je pozitivna činjenica ukoliko osnivači obezbjede finasijska sredstva za njihov rad, a ukoliko bi se oni finansirali iz dijela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, takva rješenja mogla bi ugroziti funkcionisanje Fonda, na što su ukazali čelnici Saveza i predstavnici TMP-a. Na ovom mjestu nećemo govoriti o radu TMP-a jer se o njegovom radu govori u posebnom izvještaju koji je u prilogu ovog izvještaja.

 

3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Kada je u pitanju zdravstvena zaštita analizirane su aktivnosti u vezi sa implementacijom Odluke o osnovnom paketu zdravstvenih prava koja treba da se primjenjuju na području cijele Fedeacije BiH i svim građanima Federacije BiH garantira isti minimalni obim prava. Međutim, do donošenja provedbenih akata nije došlo zbog problema u tumačenju  nadležnosti između Fedeacije i kantona, zbog čega su predložene izmjene i dopune navedene Odluke.

Implementacija navedenog paketa zdravstvenih prava od posebne važnosti je za slijepe u djelu koji se odnosi na obezbjeđivanje ortopedskih i drugih pomagala i esencijalnu listu lijekova. Od ranije je poznato da je lista ortopedskih pomagala proširena i u djelu koji se odnosi na tiflo-tehnička pomagala, a na zahtjev Saveza slijepih Federacije BiH. To je od izuzetne važnosti s obzirom da će slijepi moći ostvariti širi krug tiflo-tehničkih pomagala u odnosu na tiflo-tehnička pomagala koja se mogu obezbjediti po propisima na nivou kantona.

 

4. PRIMJENA KONVENCIJE UN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Vijeće za osobe sa invaliditetom koje je imenovano od strane Vijeća ministara BiH koje sačinjava 20 članova prati primjenu Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom koja je postala obavezujuća za BiH od aprila 2010. godine, odnosno harmonizaciju domaćeg zakonodavstva sa istom i poduzima i druge aktivnosti u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u BiH kroz iniciranje donošenja propisa u skladu sa Konvencijom i prihvatanje međunarodnih standarda u oblasti invalidnosti. Konstituiranje ovog Vijeća osobe sa invaliditetom na nivou BiH dobili su mehanizam da na efikasniji način mogu uticati na donošenje odluka o pravima osoba sa invaliditetom naročito na državnom nivou. Putem Vijeća slijepe osobe i njihove asocijacije u budućnosti će moći inicirati rješavanje nekih pitanja od značaja za njih. Navedeno Vijeće pratilo je izradu izvještaja o primjeni Konvencije UN-a, koje su radile  domaće vlasti, a koji će razmatrati Komitet za primjenu Konvencije UN-a.

 

5. U ORGANIZACIJI SAVEZA ODRŽANA KONFERENCIJA

29. i 30.03.2012. godine u Zenici u hotelu „Internacional“, Savez je organizirao Konferenciju na kojoj su sudjelovali čelnici općinskih i kantonalnih udruženja i saveza slijepih. Na Konferenciji je sudjelovalo 40 učesnika, a svrha njenog održavanja bila je sagledavanje stanja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja slijepih u Fedraciji BiH, sve u cilju poboljšanja integracije slijepih u društvo, kroz njihovo adekvatno obrazovanje i zapošljavanje što i jeste jedan od strateških ciljeva Saveza slijepih Fedeacije BiH uopće. Ova Konferencija realizirana je u okviru Projekta odobrenog od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz lutrijskih sredstava BiH.

 

6. DRUGE AKTIVNOSTI SAVEZA NA POBOLJŠANJU STATUSA SLIJEPIH

Predstavnici Saveza bili su aktivno uključeni i u proces promoviranja  Starategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH koju je Vlada Federacije BiH usvojila u septembru 2010. godine. Ovom Strategijom stvoren je okvir za implementaciju jednistvene politike u oblasti invalidnosti koju je Vjeće ministara BiH usvojilo u maju 2008. godine.

Predstavnici Saveza pratilu su i analizirali donošenje i drugih Zakona i propisa od interesa za slijepe s ciljem da se osigura zaštita postojećih prava i obezbjedi unapređenje njihove zaštite kroz prihvatanje evropskih standarda u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine EU.

 

III- SPORTSKO – REKREATIVNE I ŠAHOVSKE AKTIVNOSTI

 

1. Održano deveto prvenstvo slijepih Fersderacije BiH u kuglanju

U skladu sa Programom rada Saveza slijepih Federacije BiH za 2012. godinu 29.03.2012. godine u Sarajevu u sportskoj dvorani Vogošća, održano je 9. Prvenstvo slijepih Federacije BiH u kuglanju. Na prvenstvu je sudjelovao 41 takmičar s područja cijele Federacije BiH. Prvenstvo je organizirano sukladno pravilima IBSE u muškoj i ženskoj konkurenciji i to u B1 B2 i B3 kategoriji. Nakon provedenog takmičenja poredak prvoplasiranih takmičara i takmičarki je slijedeći:

 

KATEGORIJA B1 MUŠKARCI

 

1.
KUDUS KENAN
SARAJEVO
414
I
2.
GODINJAK ARMEN
SARAJEVO
396
II
3.
KUDUZOVIĆ DAMIR
TUZLA
378
III
4.
CVIJETIĆ ILIJA
TUZLA
371
IV
5.
AZIĆ MEHO
U.S.K.
352
V
6.
HODŽIĆ SAUDIN
ŠKOLA
339
VI
7.
TOPALOVIĆ HAJRUDIN
VISOKO
309
VII
8.
SEMENIĆ FIKRET
BIHAĆ
181
VIII
9.
ELKASOVIĆ SUAD
BIHAĆ
178
IX

 

KATEGORIJA B2 MUŠKARCI

 

1.
ĐUKIĆ ZORAN
SARAJEVO
421
I
2.
ČEBIĆ ADIN
ŠKOLA
369
II
3.
ŠTRBAC KRISTIJAN
ŠKOLA
352
III
4.
SOFTIĆ SEAD
VISOKO
351
IV
5.
JUSIĆ ELMEDIN
VISOKO
322
V

 

 

KATEGORIJA B3 MUŠKARCI

 

1.
KADIĆ MUNIR
SARAJEVO
460
I
2.
LOKVANČIĆ SABIT
SARAJEVO
416
II
3.
KAPO ALMEDIN
SARAJEV
413
III
4.
KAHRIMANOVIĆ KASIM
TUZLA
409
IV
5.
JAŠAREVIĆ JASMIN
ŽIVINICE
368
V
6.
BADIĆ SULEJMAN
U.S.K.
364
VI
7.
RAMIĆ ANES
ŠKOLA
358
VII
8.
JOVANOVIĆ DRAGAN
ŽIVINICE
357
VIII
9.
KAHRIMANOVIĆ SEVLUDIN
ŽIVINICE
353
IX
10.
TURSUNOVIĆ IBRAHIM
ŽIVINICE
351
X
11.
DELIĆ AHMO
BIHAĆ
284
XI
12.
HABIBOVIĆ MUMIN
ŽIVINICE
227
XII
13.
LABENDŽ ZLATKO
ŽIVINICE
206
XIII

 

 

 

KATEGORIJA B1 ŽENE

 

1.
KNEŽEVIĆ MAJA
SARAJEVO
412
I
2.
BOJIĆ IVANA
SARAJEVO
385
II
3.
HADŽIĆ DIJANA
SARAJEVO
360
III

 

KATEGORIJA B2 ŽENE

 

1.
BAJRICA MUNEVERA
SARAJEVO
448
I
2.
ĐUKIĆ TANJA
SARAJEVO
423
II
3.
BUČAN HATIDŽA
SARAJEVO
416
III
4.
KAHRIMANOVIĆ SAFIJA
TUZLA
409
IV
5.
KARIŠIK SENADA
SARAJEVO
393
V
6.
KOVAČIĆ IVANA
SARAJEVO
384
VI
7.
PAVLOVIĆ ANA
ŠKOLA
348
VII
8.
VIII

 

KATEGORIJA B3 ŽENE

 

1.
PORČIĆ IRIS
ŠKOLA
408
I
2.
BALIČEVAC FAHRA
ŠKOLA
396
II
3.
ČUBARA ĆAMILA
SARAJEVO
374
III
4.
ZAHIROVIĆ EMINA
SARAJEVO
370
IV

 

Troje prvoplasiranih takmičara i takmičarki u svim kategorijama dobili su medalje i  diplome.

Tehnički organizator ovog prvenstva bilo je Sportsko društvu slijepih i slabovidnih  Kantona Sarajevo. Tehničkom organizatoru na ime troškova tehničke organizacije (dvorana, suđenje, osvježenje, ručak, diplome i medalje) Savez slijepih Federacije BiH doznačio je sredstva u iznosu od 850,00 KM.

Značaj održavanja ovog prvenstva je izuzetno velik zbog toga što je kuglanje  omiljen sport među slijepima i što je isto bilo kvalifikaciono za učešće na državnom i drugim međenarodnim takmičenjima. Organizacija ovog prvenstva bila je veoma uspješna.

 

2. Održano peto Federalno prvenstvo slijepih u golbalu

 

Shodno Programu rada Saveza slijepih Federacije BiH za 2012. godinu u Sarajevu  07.04.2012. godine u fiskulturnoj Sali Treće Gimnazije održano je 5. Federalno prvenstvo slijepih u golbalu. Na prvenstvu su nastupile 4 ekipe, a takmičenje se obavilo tako što je svaka ekipa igrala sa svakom ekipom. Nakon odigranih svih kola poredak je slijedeći:

 

1. Prvo mjesto sa 6 bodova zauzela je  prva ekipa Sportskog društva slijepih i slabovidnih  Kantona Sarajevo.

 

2. Drugo mjesto osvojila je druga ekipa Sportskog društva slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo sa 4 boda.

 

3. Treće mjesto osvojila  je ekipa slijepih iz Živinica, a četvrto ekipa Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu iz Sarajeva.

 

Pobjedničkim ekipama dodjeljene su diplome i pehari. Organizacija prvenstva bila je na zavidnom nivou, a tehnički organizator prvenstva bilo je Sportsko društvo slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo. Organizaciju prvenstva Savez slijepih Federacije BiH sufinansirao je sa 850,00 KM.

 

3. Održano petnaesto šahovsko prvenstvo slijepih Federacije BiH

 

Shodno Programu rada Saveza slijepih Federacije BiH za 2012. godinu,  15. i 16. 12.2012. godine  u Kaknju, u motelu “Šljivo” odražano je 15. Federalno prvenstvo u šahu za slijepe uz učešće 18 takmičara. Tehnički organitator ovog prvenstva bio je Savez udruženja slijepih građana ZE-DO kantona. Šahovsko prvenstvo se igralo po švicarskom sistemu sedam kola, s tempom igre 30 minuta po igraču za cijelu partiju. Nakon odigranih sedam kola poredak prvih sedam plasiranih igrača je slijedeći:

 

1. Kasim Kapo- 5,5 poena,

2. Zijad Bajić-  5,5 poena,

3. Halil Šehić-  5,5 poena,

4. Filduz Hrustić- 4,5 poena,

5. Hajrudin Ahmetović-  5 poena,

6. Murat Džomba- 4 poena,

7. Kenan Kudus- 4 poena.

 

Prvoplasirani igrači pored novčanih nagrada dobili su i  diplome, a pobjednik prvenstva i pehar u trajnom vlasništvo. Tehnički organizator prvenstva uložio je maksimum napora da isto bude organizirano na visokom nivou. Organizaciju ovog prvenstva Savez je sufinansirao sa iznosom od 1.000,00 KM.

 

IV– POMOĆ KANTONLNIM I OPĆINSKIM SAVEZIMA I  UDRUŽENJIMA

 

06.06. 2012. godine čelnici Saveza posjetili su Udruženje slijepih iz Travnika i tom prilikom sa aktivistima Udruženja  razgovarali su o mogućnostima unapređenja statusa slijepih u Srednjo-bosanskom kantonu. Krajem 2012. godine Savezu slijepih Federacije BiH doznačena su sredstva u iznosu od 30.000,00 KM po projektu “Pružanje informativne, stručne i tehničke pomoći kantonalnim i općinskim udruženjima i savezima slijepih u Federaciji BiH, u cilju unapređenja njihovog rada i poboljšanja životnih uvjeta slijepih u Federaciji BiH“,  finansiranog iz lutrijskih sredstava.

U toku prve polovine 2013. godine čelnici Saveza u skladu sa projektom posjetiće sva kantonalna udruženja i saveze slijepih Fedracije BiH, u cilju pružanja informativne i stručne pomoći, razmjene informacija i iskustava i unapređenja njihovog rada i istim će tom prilikom uručiti kompjuter sa licenciranim programom i pratećom opremom (štampač, monitor, tastatura, zvučnici, miš) što je također jedan od ciljeva projekta, a u svrhu stvaranja predpostavki za poboljšanje komunikacija i umrežavanje.

U ovom periodu, kantonalnim i općinskim udruženjima i savezima slijepih,  kontinuirano je pružana pomoć u upoznavanju sa zakonskim propisima i olakšicama u oblasti carina, poreza, doprinosa, socijalne i zdravstvene zaštite, penzijsko – invalidskog osiguranja, obrazovanja, rada i zapošljavanja i dr.

Sva općinska i kantonalna udruženja slijepih kao i njihovi članovi, blagovremeno su  dobili traženu stručnu pomoć, tumačenja i mišljenja.

Navedene aktivnosti su vrlo bitne, jer mnogobrojna udruženja slijepih, još uvijek nisu stručno, kadrovski i tehnički osposobljena i opremljena što je ograničavajući faktor u njihovom svakodnevnom radu, ali i u daljem jačanju i organizovanju.

 

V – INFORMISANJE

 

Informisanje slijepih u ovom period, vršeno je putem zastupnika u organima Saveza, te informacija materijala i dr; koji su distribuirani općinskim i kantonalnim udruženjima i Savezima slijepih, kao i putem drugih časopisa u zvučnoj tehnici koje izdaju kantonalni savezi i udruženja. Međutim, to ni izdaleka nije dovoljno da zadovolji potrebe slijepih imajući u vidu njihov invaliditet i značaj informacija i informisanja u svakodnevnom životu.

Pored toga, čelnici Saveza putem elektronskih i štampanih medija ukazivali su na probleme slijepih i njihove potrebe i zatražili su rješavanje određenih pitanja od kojih zavisi poboljšanje njihovog statusa.

Pitanje informisanja slijepih na nivou Federacije BiH u njima dostupnim tehnikama / Brajevo pismo, tisak sa uvećanim slovima i nosačima zvuka /, nije rješeno na sistemski način zbog toga što je informisanje u nadležnosti Kantona.

Međutum, imajući u vidu da je pravo na informisanje jedno od osnovnih ljudskih prava i polazeći od značaja infomisanja ovo pitanje potrebno je  regulirati po uzoru na zemlje u okruženju i zemlje EU zbog čega će Savez u narednom periodu u većoj mjeri problemizirati ovo pitanje i insistirati na njegovom adekvatnom rješavanju.

 

VI –  OBRAZOVANJE  SLIJEPIH

 

Obrazovanje slijepe djece i omladine u Federaciji BiH realizira se u redovnim školama  / inkluzivno obrazovanje / i manjim djelom u Centru za slijepu djecu i omladinu u Sarajevu. Savez slijeph Federacije BiH zainteresiran je da se obrazovanje slijepe djece i omladine vrši u skladu sa sposobnostima djece i omladine i stvarnim potrebama tržišta imajući u vidu da je cilj njihovog školovanja i profesionalne rehabilitacije njihovo zapošljavanje. U vezi s tim u toku 2012. godine s predstavnicima Centra za slijepu djecu i omladinu u Sarajevu održano je nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o navedenim pitanjima, a čelnici Saveza istakli su potrebu da se u procesu obrazovanja treba posvetiti više pažnje profesionalnoj orjentaciji i sticanju znanja i vještina koje u većoj mjeri doprinose afirmaciji i integraciji slijepih, kao što su: jezici, muzika, informatika, šah i sport, mobilitet i drugo. Nakon obavljenih razgovora uz uvažavanje stavova Saveza, Centar je počeo mjenjati praksu i u 2012. godini slao je svoje štićenike na sportska i šahovska prvenstva koje je organizirao Savez slijepih Federacije BiH.

Kada je u pitanju obrazovanje stav Saveza slijepih Federacije BiH je da inkluzivno obrazovanje slijepih treba preferirati, ali uz obezbjeđivanje svih potrebnih preduvjeta koje se odnose na pristupačnost škola, osposobljenost nastavnika i profesora, obezbjeđivanje tiflo- tehničkih pomagala i učila, formiranje timova za pružanje stručne pomoći  i dr.

 

VII – ORGANIZOVANJE  SLIJEPIH U  FBiH

 

Savez slijepih Federacije BiH djeluje na području cijele Federacije BiH i  ima cca 3500 članova koji su udruženi u općinska i kantonalna udruženja i Saveze slijepih. Njegova organizaciona struktura usaglašena je sa Zakonom o udruženjima i Fondacijama Federacije BiH koji je donesen 2002. godine i teritorijalnom organizacijom Federacije BiH.

U septembru 2012. godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike bilo je najavilo pokretanje inicijative za donošenje Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom. Zbog krize Federalne vlasti do toga nije došlo, ali Vijeće osoba sa invaliditetom Federacije BiH tom pitanju daje veliki značaj jer bi se donošenjem navedenog Zakona unijelo više reda u finansiranje asocijacija osoba sa invaliditetom na svim nivoima i obezbjedila finasijska podrška za njihove programske aktivnosti. Vijeće razmatra materijal jednog takvog Zakona po uzoru na Sloveniju i insistiraće da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pristupi iniciranju donošenja navedenog Zakona.

 

VIII – SARADNJA SA ORGANIMA VLASTI I DRUGIM ORGANIZACIJAMA, INSTITUCIJAMA I ASOCIJACIJAMA

 

U ovom periodu nastavljena je dobra saradnja sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Fedealnom vladom. Ilustracije radi, čelnici Saveza u februaru 2012. godine bili pozvani na Međunarodnu konferenciju „Od rane intervencije do potpune inkluzije-definisanje resursa“, koja je održana u Konjicu. Čelnici Saveza na ovoj Konferenciji aktivno su sudjelovali.

Pored toga, Federalni ministar rada i socijalne politike u više navrata primio je članove VOOSI. Na sastancima se raspravljalo o reformi socijalnog sektora provođenju važećih Zakona od interesa za osoba sa invaliditetom, donošenju novih, a sve u cilju očuvanja i poboljšanja dostignutog nivoa prava osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH. Tom prilikom, iskazana je spremnost na građenje partnerskih odnosa u obostranom interesu. Čelnici Saveza na navedenim sastancima kao i do sada dali su svoj puni doprinos.

12.10. 2012. godine čelnici Saveza na poziv Saveza slijepih RS-a prisustvovali su obilježavanju jubileja- dvadeset godina postojanja i rada Saveza slijepih RS. Tom prilikom, Savezu slijepom Federacije BiH od navedenog Saveza uručeno je priznanje za dosadašnju saradnju. Na poziv Saveza udruženja slijepih građana TK-a izvršni direktor Saveza 19.10.2012. godine u Tuzli prisustvoa je 4. Međunarodnom festivalu književnog i muzičkog stvaralaštva slijepih iz zemalja Jugoistočne Evrope pod nazivom „Pjesma je naša svjetlost“. Na istom su nastupili slijepi umjetnici iz zemalja regije. Festival je bio organiziran na izuzetno visokom nivou.

Kontinuitet dobre saradnje sa invalidskim udruženjima koja djeluju na području Federacije BiH, nastavljen je zajedničkim aktivnostima putem Vjećea organizacija osoba sa invaliditetom, s ciljem zaštite prava osoba sa invaliditetom.

Ostvareni su kontakti i dogovorena je saradnja sa drugim nevladinim organizacijama koje promoviraju pitanja zaštite ljudskih prava slijepih i drugih osoba sa invaliditetom.

 

IX- FINANSIRANJE SAVEZA

 

Pitanje finsiranja Saveza u 2012. godini povoljnije je riješeno u odnosu na ranije godine i sedam članica VOOSI iz budžeta Federacie BiH dobili su po 50.000,00 KM. Ova sredstva bila su dovoljna samo za podmirenje nužnih troškova funkcionisanja Saveza zbog čega je Savez bio prinuđen da određena sredstva obezbjedi kroz namjenske projekte, a u cilju realiziranaja programskih aktivnosti. Zbog krize Federalne vlasti finasiranje Saveza iz budžeta Federacije BiH u 2013. godini bit će krajnje neizvjesno.

 

X – RAD ORGANA I STRUČNE SLUŽBE SAVEZA

 

U toku 2012. godine održane su 2 sjednice Upravnog odbora i jedna sjednica Skupštine  Saveza. Na njima  se raspravljalo o pitanjima iz njihove nadležnosti i sveukupnom djelovanju Saveza.

O realiziranju Programa rada Saveza za 2012. godinu,  kantonalna i općinska udruženja slijepih, redovno su informirana putem svojih zastupnika u organima Saveza, časopisa za slijepe koji se izdaju na području Federacije BiH i na druge načine u skladu sa komunikacijskim mogućnostima.

Stručne i administrativno – tehničke poslove Saveza u izvještajnom periodu, obavljala je  Stručna služba sa samo dva zaposlenika.           Broj zaposlenih je limitirajući faktor u daljem jačanju kapaciteta Saveza i njegovom normalnijem funkcioniranju. Iako postoji nasušna potreba za angažiranjem određenog broja zaposlenika, to nije učinjeno zbog nedostatka finansijskih resursa, odnosno, zbog neizvjesnosti finansiranja Saveza registriranih na nivou Federacije BiH.

 

 PREDSJEDNIK

 Zdravko Cigić