Navigation Menu+

Izvještaj o radu Saveza za 2013. godinu

SAVEZ SLIJEPIH FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
Ul.Avdage Šahinagića 14
Broj: 02-97/14
Datum:07.04.2014. godine                                                                           

                                                                                                                      

I Z V J E Š T A J

O RADU SAVEZA SLIJEPIH  FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU

 

   I  – U V O D

 

U 2013. godini aktivnosti Saveza slijepih Federacije BiH bili su usmjerene na izvršenje Programa rada Saveza za 2013. godinu i ciljeva zbog kojih je Savez i osnovan, a koji se odnose na izražavanje, ostvarivanje, unapređivanje i zaštitu prava i interesa slijepih u Federaciji BiH, u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, informisanja, kulture, sporta, obezbjeđivanja pomagala i dr.

Realiziranje Programa rada Saveza i navedenih ciljeva bilo je limitirano i determinirano skromnim sredstvima koje je Savez dobio iz Budžeta Federacije BiH.

Naime, potpora Federacije organizacijama osoba sa invaliditetom registriranih na nivou Federacije je simbolična i najmanja je u Evropi. Tako u 2013.godini ovaj  Savez je dobio  50.000,00 KM. S druge strane, podrška međunarodnih organizacija nevladinom sektoru BiH kroz projekte je bitno reducirana, a projekti su tako koncipirani da ne mogu biti  osnova za finansiranje programskih aktivnosti invalidskih organizacija.

Slična je situacija i sa  kantonalnim i općinskim udruženjima i savezima slijepih u Federaciji BiH.

U takvim okolnostima, Savez slijepih i njegove članice / kantonalna udruženja i savezi / sa svojim općinskim udruženjima, poduzimali su aktivnosti i mjere u granicama svojih potencijala i svojim sveukupnim djelovanjem  zasigurno,  doprinjeli su ublažavanju teškoća sa kojima su trenutno suočeni slijepi. Pored toga, svojim djelovanjem oni stvaraju povoljniji ambijent za rješavanje problematike slijepih i aktivno sudjeluju u predlaganju rješenja u prisutnim reformskim procesima.

 

 II – UNAPREĐENJE STATUSA  SLIJEPIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 U izvještajnom periodu, Savez sa svojim članicama poduzimao je aktivnosti u cilju unapredjenja položaja slijepih osoba u Federaciji BiH i njihovih asocijacija i institucija.

Fokus aktivnosti Saveza bio je na praćenju provođenja važećih propisa u oblasti socijalne zaštite, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, zdravstva, obrazovanja, informisanja, kultire i dr, kao i na analizi radnih materijala u vezi sa donošenjem novih propisa u navedenim oblastima, a sve u cilju da se poboljša i očuva dostignuti nivo prava slijepih u FBiH.

 

1. PRIMJENA KONVENCIJE UN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Vijeće za osobe sa invaliditetom koje je imenovano od strane Vijeća ministara   BiH koje sačinjava 20 članova prati primjenu Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom koja je postala obavezujuća za BiH od aprila 2010. godine,  odnosno harmonizaciju domaćeg zakonodavstva sa istom i poduzima i druge aktivnosti u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u BiH kroz iniciranje donošenja propisa u skladu sa Konvencijom i prihvatanje međunarodnih standarda u oblasti invalidnosti. Konstituiranje ovog Vijeća, osobe sa invaliditetom na nivou BiH dobili su mehanizam da na efikasniji način mogu uticati na donošenje odluka o pravima osoba sa invaliditetom naročito na državnom nivou. Putem Vijeća slijepe osobe i njihove asocijacije u budućnosti će moći inicirati rješavanje nekih pitanja od značaja za njih. Navedeno Vijeće pratilo je izradu izvještaja o primjeni Konvencije UN-a , koje su radile  domaće vlasti, a koji će razmatrati Komitet za primjenu Konvencije UN-a. Predstavnik Saveza u ovom Vijeću dao je značajan doprinos njegovom radu.

 

2. PROFESIONALNA REHABILITACIJA, RAD I ZAPOŠLJAVANJE

U ovom periodu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike iniciralo je promjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom u Federaciji BiH, u cilju obezbjeđivanja mehanizama i instrumenta za njegovu efikasniju primjenu, a što se posebno odnosi na primjenu kvotnog sistema  i veću naplatu doprinosa od subjekata koji ne ispunjavaju obaveze propisane kvotnim sistemom, to jeste da na određeni broj zaposlenih, zaposle osobe sa invaliditetom. Predstavnici Saveza aktivno su uključeni u taj proces u cilju očuvanja rješenja koja odgovaraju slijepim osobama u Federaciji BiH,  njihovim asocijacijama i privrednim društvima kao i TMP-u. Savez slijepih Federacije BiH je osnivač i vlasnik TMP-a- Društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica u Sarajevu putem kojeg ostvaruje svoje ciljeve vezane za unapređenje profesionalne rehabilitacije slijepih i povećanje njihove zaposlenosti.

 

3. SOCIJALNA ZAŠTITA

 U toku 2013. godine Fedearlni ministar rada i socijalne politike, Vjekoslav Čamber sa saradnicima više puta sa članovima VOOSI razgovarao je  o reformi socijalnog sektora, koja se provodi u okviru Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom 2011-2015. Kada je u pitanju Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Ministar je informirao članove VOOSI da će se promjenama tog Zakona vjerovatno pristupiti u toku 2014. godine nakon što se prema korisnicima po ranijem socijalnom Zakonu izmire dugovanja. Plan je  da se u Zakon ponovno uvedu osobe sa invaliditeom od 60%,70% i 80% uz uvođenje prihodovnog ili imovinskog cenzusa. Čelnici saveza aktivno sudjeluju u navedenom procesu s ciljem zaštite prava i interesa slijepih, odnosno zaštite i unapređenja dostignutog nivoa prava.

 

4. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Kada je u pitanju zdravstvena zaštita analizirane su aktivnosti u vezi sa implementacijom Odluke o osnovnom paketu zdravstvenih prava , koja treba da se primjenjuju na području cijele Fedeacije BiH i svim građanima Federacije BiH garantira isti minimalni obim prava. Međutim, do donošenja provedbenih akata nije došlo zbog problema u tumačenju  nadležnosti između Fedeacije i Kantona, zbog čega su predložene izmjene i dopune navedene Odluke.

Implementacija navedenog paketa zdravstvenih prava od posebne važnosti je za slijepe u djelu koji se odnosi na obezbjeđivanje ortopedskih i drugih pomagala i esencijalnu listu lijekova. Od ranije je poznato da je lista ortopedskih pomagala proširena i u djelu koji se odnosi na tiflo-tehnička pomagala, a na zahtjev Saveza slijepih Federacije BiH. To je od izuzetne važnosti s obzirom da će slijepi moći ostvariti širi krug tiflo-tehničkih pomagala u odnosu na tiflo-tehnička pomagala koja se mogu obezbjediti po propisima na nivou kantona.

 

 5. TELEKOMUNIKACIJE

U izvještajnom periodu savez se uključio u javnu raspravu vezanu za donošenje Pravilnika o komunikacijama sa zahtjevom da se obezbjedi i omogući pristupačnost  web stranicama i telefonskim imenicima u formatu dostupnim slijepim osobama, odnosno da operateri i emiteri saopštavanje svojih informacija također prilagode mogućnostima slijepih osoba. Nakon više sastanaka sa predstavnicima RAK-e zahtjevi Saveza su prihvaćeni.

 

6. DRUGE AKTIVNOSTI SAVEZA NA POBOLJŠANJU STATUSA SLIJEPIH

Predstavnici Saveza bili su aktivno uključeni i u proces promoviranja  Starategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u FBiH koju je Vlada Federacije BiH usvojila u septembru 2010. Godine. Ovom Strategijom stvoren je okvir za implementaciju Jednistvene politike u oblasti invalidnosti koju je Vjeće ministara BiH usvojilo u maju 2008. godine.

Predstavnici Saveza pratili su i analizirali donošenje i drugih Zakona i propisa od interesa za slijepe s ciljem da se osigura zaštita postojećih prava i obezbjedi unapređenje njihove zaštite kroz prihvatanje evropskih standarda u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine EU.

 

III- SPORTSKO – REKREATIVNE I ŠAHOVSKE AKTIVNOSTI

 

1. Održano šesnaesto šahovsko prvenstvo slijepih Federacije BiH

 

Shodno Programu rada Saveza slijepih Federacije BiH za 2013. godinu,  04. i 05. 10. 2013. godine  u Bihaću u motelu “Boston” odražano je 16. Federalno prvenstvo u šahu za slijepe uz učešće 14 takmičara. Tehnički organitator ovog prvenstva bio je Savez slijepih građana Unsko-sanskog kantona. Šahovsko prvenstvo se igralo po švicarskom sistemu sedam kola, s tempom igre 30 minuta po igraču za cijelu partiju. Nakon odigranih sedam kola poredak takmičara je slijedeći:

 

I mjesto osvojio je Šehić Halil iz Tuzle sa osvojenih 6 poena,

II mjesto Sejmenović Senad iz Kaknja sa osvojenih 5 ½ poena,

III mjesto Bajić Zijad iz Sarajeva sa osvojenih 5 ½ poena

IV mjesto Džomba Murat iz Sarajeva sa osvojenih 4 ½ poena,

V mjesto Dedić Ćamil iz Tuzle sa osvojenih 4 poena,

VI mjesto Kuduz Kenan iz Sarajeva sa osvojenih 4 poena,

VII mjesto Glumčević Alija iz Tuzle sa osvojenih 3 ½ poena,

VIII mjesto Hadžić Nijaz iz Bihaća sa osvojenih 3 poena,

IX mjesto Harbaš Ibrahim iz Cazina sa osvojenih 3 poena,

X mjesto Obić Mirsada iz Velike Kladuše sa osvojenih 3 poena,

XI mjesto Majstorović Marko iz Bihaća sa osvojenih 2 ½ poena,

XII mjesto Dedić Samir iz Bihaća sa osvojenih 2 ½ poena,

XIII mjesto Mehdi Senad centar za slijepe sa osvojenim 1 poen,

XIV mjesto Kašić Amer centar za slijepe sa osvojenih 1 poen.

 

Prvoplasirani igrači pored novčanih nagrada dobili su i  diplome, a pobjednik prvenstva i pehar u trajnom vlasništvo. Tehnički organizator prvenstva uložio je maksimum napora da isto bude organizirano na visokom nivou. Organizaciju ovog prvenstva Savez je sufinansirao sa iznosom od 1.000,00 KM.

 

2. Održano deseto prvenstvo slijepih Federacije BiH u kuglanju

 

U skladu sa Programom rada Saveza slijepih Federacije BiH za 2013. godinu 05.10.2013. godine u Bihaću održano je 10. Prvenstvo slijepih Federacije BiH u kuglanju. Na prvenstvu je sudjelovao 22 takmičara s područja cijele Federacije BiH. Prvenstvo je organizirano sukladno pravilima IBSE u muškoj i ženskoj konkurenciji i to u B1 B2 i B3 kategoriji. Nakon provedenog takmičenja poredak takmičara i takmičarki je slijedeći:

 

KATEGORIJA B1 MUŠKARCI

 

SMAJIĆ RAMO BIHAĆ 250
ARZIĆ MEHO BIHAĆ 221
GODINJAK ARMEN SARAJEVO 220
BEGOVIĆ SEJAD BUŽIM 163

 

 KATEGORIJA B2 MUŠKARCI

 

  1.  
ĐUKIĆ ZORAN SARAJEVO 394
BADIĆ SULEJMAN BIHAĆ 350
DELIĆ AHMO BIHAĆ 342
JAŠAREVIĆ JASMIN CENTAR ZA SLIJEPE 282
NUKIĆ DŽEVAD CENTAR ZA SLIJEPE 265

 

 KATEGORIJA B3 MUŠKARCI

 

  1.  
LOKVANČIĆ SABIT SARAJEVO 360
KAPO ALMEDIN SARAJEVO 352
KADIĆ MUNIR SARAJEVO 347
KAHRIMANOVIĆ SEVLUDIN ŽIVINICE 302

  

KATEGORIJA B1 ŽENE

 

 1. BOJIĆ IVANA SARAJEVO 211
 2. HADŽIĆ DIJANA CAZIN 146
 3. IMAMOVIĆ NADINA CENTAR ZA SLIJEPE 137

 

KATEGORIJA B2 ŽENE

 

  1.  
BAJRICA MUNEVERA SARAJEVO 336
KARIŠIK SENADA SARAJEVO 304
SALTAGA EDVINA BIHAĆ 253

 

   KATEGORIJA B3 ŽENE

 

  1.  
ŠKRBIĆ TEMIMA SARAJEVO 359
ZAHIROVIĆ EMINA SARAJEVO 299
VELIĆ FATIMA CENTAR ZA SLIJEPE 256

 

Troje prvoplasiranih takmičara i takmičarki u svim kategorijama dobili su medalje i  diplome.

 

Tehnički organizator ovog prvenstva bio je Savez slijepih građana Unsko-sanskog kantona. Tehničkom organizatoru na ime troškova tehničke organizacije (dvorana, suđenje, osvježenje, ručak, diplome i medalje) Savez slijepih Federacije BiH doznačio je sredstva u iznosu od 1000,00 KM.

Značaj održavanja ovog prvenstva je izuzetno velik zbog toga što je kuglanje  omiljen sport među slijepima i što je isto bilo kvalifikaciono za učešće na državnom i drugim međunarodnim takmičenjima. Organizacija ovog prvenstva bila je veoma uspješna.

Održavanju navedenih prvenstava mediji su dali veliki publicitet kroz kontinuirano praćenje. Predstavnici vlasti sa svoje strane podržali su održavanje ovih prvenstava i izrazili su spremnost da će i ubuduće pružati potporu radu Uduženja slijepih građana Unsko–sanskog kantona koji postiže značajne rezultate u svom radu.

 

 

3. U Živinicama održano Federalno prvenstvo slijepih u golbalu

 

U organizaciji Saveza slijepih Federacije BiH 08.12.2013. godine u Živinicama održano je šesto prvenstvo slijepih u golbalu. Tehnički organizator i domaćin ovog prvenstva bio je Sportski klub slijepih i slabovidnih općine Živinice koji je učinio sve da organizacija istog bude na izuzetno visokom nivou. Na prvenstvu je nastupilo 5 ekipa, a igralo se po sistemu svak sa svakim. Nakon odigranih kola poredak je slijedeći:

 

1. Prvo mjesto sa 12 bodova osvojila je prva ekipa Sportskog društva slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo,

2. Drugo mjesto sa 9 bodova osvojhila je druga ekipa Sportskog društva slijepih i slabovidnih Kantona Sarajevo,

3. Treće mjesto sa 6 bodova osvojila je ekipa Centra za  slijepu i slabovidnu  djecu i omaldinu iz Sarajeva,

4. Četvrto mjesto sa 3 boda osvojila je ekipa Udruženja slijepih općine Visoko,

5. Peto mjesto bez bodova zauzela je ekipa Sportskog kluba slijepih i slabovidnih općine Živinice.

 

 

IV– POMOĆ KANTONALNIM I OPĆINSKIM SAVEZIMA I  UDRUŽENJIMA

 

U prvoj polovini 2013. godine čelnici Saveza posjetili su skoro sva kantonalna udruženja i saveze slijepih i uručili im računare sa licenciranim softwerom i štampačima u okviru projekta „Lutrijska sredstva BiH“. Na taj način stvorene su predpostavke za umrežavanje svih kantonalnih udruženja i saveza i brži protok informacija, a istovremeno stvoreni su i preduvjeti za efikasniji i ekonomičniji rad istih. Prilikom posjeta kantonalnim udruženjima i savezima s njihovim čelnicima i aktivistima razgovarano je o konkretnim rezultatima u radu udruženja i saveza te o problemima i poteškoćama na koje nailaze u svakodnevnom radu, a sve u cilju iznalaženja najboljih načina za njihovo rješavanje.

U ovom periodu, kantonalnim i općinskim udruženjima i savezima slijepih,  kontinuirano je pružana pomoć, u upoznavanju sa zakonskim propisima i olakšicama u oblasti carina, poreza, doprinosa, socijalne i zdravstvene zaštite, penzijsko – invalidskog osiguranja, obrazovanja, rada i zapošljavanja i dr.

Sva općinska i kantonalna udruženja slijepih kao i njihovi članovi, blagovremeno su  dobili traženu stručnu pomoć, tumačenja i mišljenja.

Navedene aktivnosti su vrlo bitne, jer mnogobrojna udruženja slijepih, još uvijek nisu stručno, kadrovski i tehnički osposobljena i opremljena što je ograničavajući faktor u njihovom svakodnevnom radu, ali i u daljem jačanju i organizovanju.

 

V – INFORMISANJE

 

Informisanje slijepih u ovom periodu, vršeno je putem zastupnika u organima Saveza, te informacija materijala i dr; koji su distribuirani općinskim i kantonalnim udruženjima i Savezima slijepih, kao i putem drugih časopisa u zvučnoj tehnici koje izdaju kantonalni savezi i udruženja, međutim to ni izdaleka nije dovoljno da zadovolji potrebe slijepih imajući u vidu njihov invaliditet i značaj informacija i informisanja u svakodnevnom životu.

Pored toga, čelnici Saveza putem elektronskih i štampanih medija ukazivali su na probleme slijepih i njihove potrebe i zatražili su rješavanje određenih pitanja od kojih zavisi poboljšanje njihovog statusa.

Pitanje informisanja slijepih na nivou Federacije BiH u njima dostupnim tehnikama / Brajevo pismo, tisak sa uvećanim slovima i nosačima zvuka /, nije rješeno na sistemski način zbog toga što je informisanje u nadležnosti Kantona.

Međutum,  imajući u vidu da je pravo na informisanje jedno od osnovnih ljudskih prava i polazeći od značaja infomisanja ovo pitanje potrebno je  regulirati po uzoru na zemlje u okruženju i zemlje EU zbog čega će Savez u narednom periodu u većoj mjeri problemizirati ovo pitanje i insistirati na njegovom adekvatnom rješavanju.

 

 

VI –  OBRAZOVANJE  SLIJEPIH

 

Obrazovanje slijepe djece i omladine u Federaciji BiH realizira se u redovnim školama  / inkluzivno obrazovanje / i manjim djelom u Centru za slijepu djecu i omladinu u Sarajevu. Savez slijeph Federacije BiH zainteresiran je da se obrazovanje slijepe djece i omladine vrši u skladu sa sposobnostima djece i omladine i stvarnim potrebama tržišta imajući u vidu da je cilj njihovog školovanja i profesionalne rehabilitacije njihovo zapošljavanje. U vezi s tim u toku 2013. godine s predstavnicima Centra za slijepu djecu i omladinu u Sarajevu održano je nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o navedenim pitanjima, a čelnici Saveza istakli su potrebu da se u procesu obrazovanja treba posvetiti više pažnje profesionalnoj orjentaciji i sticanju znanja i vještina koje u većoj mjeri doprinose afirmaciji i integraciji slijepih, kao što su: jezici, muzika, informatika, šah i sport, mobilitet i drugo. Nakon obavljenih razgovora uz uvažavanje stavova Saveza, Centar je počeo mjenjati praksu i u 2013. godini slao je svoje štićenike na sportska i šahovska prvenstva koje je organizirao Savez slijepih Federacije BiH.

Kada je u pitanju obrazovanje stav Saveza slijepih Federacije BiH je da inkluzivno obrazovanje slijepih treba preferirati, ali uz obezbjeđivanje svih potrebnih preduvjeta koje se odnose na pristupačnost škola, osposobljenost nastavnika i profesora, obezbjeđivanje tiflo- tehničkih pomagala i učila, formiranje timova za pružanje stručne pomoći  i dr.

 

VII – ORGANIZOVANJE  SLIJEPIH U  FBiH

 

Savez slijepih Federacije BiH djeluje na području cijele Federacije BiH  ima cca 3500 članova koji su udruženi u općinska i kantonalna udruženja i Saveze slijepih. Njegova organizaciona struktura usaglašena je sa Zakonom o udruženjima i Fondacijama Federacije BiH koji je donesen 2002. godine i teritorijalnom organizacijom Federacije BiH.

U septembru 2012. godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike bilo je najavilo pokretanje inicijative za donošenje Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom. Zbog krize Federalne vlasti do toga nije došlo, ali Vijeće osoba sa invaliditetom Federacije BiH tom pitanju daje veliki značaj jer bi se donošenjem navedenog Zakona unijelo više reda u finansiranje asocijacija osoba sa invaliditetom na svim nivoima i obezbjedila finasijska podrška za njihove programske aktivnosti. Vijeće razmatra materijal jednog takvog Zakona po uzoru na Sloveniju i insistiraće da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pristupi iniciranju donošenja navedenog Zakona.

 

 

VIII – SARADNJA SA ORGANIMA VLASTI I   DRUGIM  ORGANIZACIJAMA, INSTITUCIJAMA I ASOCIJACIJAMA

U ovom periodu, nastavljena je dobra saradnja sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Fedealnom vladom.

Federalni ministar rada i socijalne politike u više navrata primio je članove VOOSI. Na sastancima se raspravljalo o reformi socijalnog sektora provođenju važećih Zakona od interesa za osoba sa invaliditetom, donošenju novih, a sve u cilju očuvanja i poboljšanja dostignutog nivoa prava osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH. Tom prilikom iskazana je spremnost na građenje partnerskih odnosa u obostranom interesu. Čelnici Saveza na navedenim sastancima kao i do sada dali su svoj puni doprinos.

Kontinuitet dobre saradnje sa invalidskim udruženjima koja djeluju na području Federacije BiH, nastavljen je zajedničkim aktivnostima putem Vjećea organizacija osoba sa invaliditetom, sa ciljem zaštite prava osoba sa invaliditetom.

Ostvareni su kontakti i dogovorena je saradnja sa drugim nevladinim organizacijama koje promoviraju pitanja zaštite ljudskih prava slijepih i drugih osoba sa invaliditetom.

 

 

IX- FINANSIRANJE SAVEZA

 

Pitanje finsiranja Saveza u 2013. godini povoljnije je riješeno u odnosu na ranije godine i osam članica u VOOSI iz budžeta Federacie BiH dobili su po 50.000,00 KM. Ova sredstva bila su dovoljna samo za podmirenje nužnih troškova funkcionisanja Saveza zbog čega je Savez bio prinuđen da određena sredstva obezbjedi kroz namjenske projekte, a u cilju realiziranaja programskih aktivnosti.

 

X – RAD ORGANA I STRUČNE SLUŽBE SAVEZA

 

U toku 2013. godine, održane su 2 sjednice Upravnog odbora i jedna sjednica Skupštine  Saveza. Na njima  se raspravljalo o pitanjima iz njihove nadležnosti i sveukupnom djelovanju Saveza.

O realiziranju Programa rada Saveza za 2013. godinu,  kantonalna i općinska udruženja slijepih, redovno su informirana putem svojih zastupnika u organima Saveza, časopisa za slijepe koji se izdaju na području Federacije BiH i na druge načine u skladu sa komunikacijskim mogućnostima.

Stručne i administrativno – tehničke poslove Saveza u izvještajnom periodu , obavljala je  Stručna služba sa samo jednim zaposlenikom.  Broj zaposlenih je limitirajući faktor u daljem jačanju kapaciteta Saveza i njegovom normalnijem funkcioniranju. Iako postoji nasušna potreba za angažiranjem određenog broja zaposlenika, to nije učinjeno zbog nedostatka finansijskih resursa, odnosno, zbog neizvjesnosti finansiranja saveza registriranih na nivou Federacije BiH.

 

 

 

PREDSJEDNIK

FIKRET ZUKO